Ještě jste si neobjednali bazén na tuto sezónu? U nás to díky garanci dodání do 4 týdnů ještě stihnete.
×
Menu

Nezávazná poptávka Online schůzka telefon Bazénové centrum

Fotosoutěž 2020 – pravidla

Zajímají vás pravidla fotosoutěže?

Čtěte dál

Sleva až 40 000 Kč na nový bazén a zastřešení! - Garance dodání do 4 týdnů

Chci vědět víc

 • sleva až 20 000 Kč na bazén
 • sleva až 20 000 Kč na zastřešení
 • platí do 30. 4. 2024

Chci vědět víc

 

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž „Léto je u bazénu relax 2020“ (dále také jen „soutěž“) je určena zákazníkům vlastnícím bazén od společnosti Bazény relax s.r.o. a její průběh a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“). Soutěž probíhá od 25. června 2020 do 14. září 2020 (včetně) (dále jen „doba trvání soutěže“).
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Bazény relax s.r.o., se sídlem Žižkova 2484, PSČ 413 01, IČ: 28749421, zapsaná v OR pod sp. zn. C 30632 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „organizátor“).
 3. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se mohou stát osoby starší 18 let, které jsou vlastníky bazénu zakoupeného od organizátora. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).
 4. Ze soutěže mohou být vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

II. Zapojení se do soutěže

 1. Osoba, která se může stát soutěžícím v souladu s článkem I. odst. 3 těchto pravidel, se do soutěže zapojí a stane se tak soutěžícím tím, že v době trvání soutěže zašle organizátorovi níže stanoveným způsobem alespoň jednu fotografii vystihující název níže specifikované soutěžní kategorie a k tomu přiloží text v délce minimálně 250 znaků vč. mezer na téma „jak si užívá bazén od společnosti Bazény relax s.r.o.“. Fotografie s textem musí soutěžící odeslat e-mailem na adresu info@bazenyrelax.cz, přičemž v textu e-mailu autor uvede své jméno a příjmení a samotný text. Fotografie v elektronické podobě musí být zaslány ve formátu JPG nebo GIF, ve velikosti minimálně 1 MB (šířka fotografie musí mít minimálně 700 px). Počet zaslaných fotografií není omezen.
 2. Organizátor je oprávněn do soutěže nezařadit nebo ze soutěže vyřadit osoby, které zaslaly do soutěže fotografie či texty:

a) které budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro organizátorem zamýšlený účel užití fotografie,

b) které budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,

c) které nebudou zaslány v souladu s čl. II. odst. 1 těchto pravidel,

d) které by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora anebo jeho produktů,

e) které již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),

f) k nimž by organizátor nemohl získat licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech,

g) u nichž má organizátor podezření, že by k nim nemohl získat licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech,

h) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

III. Průběh soutěže a výhra

 1. Ze snímků a textů soutěžících doručených organizátorovi v souladu s těmito pravidly v době trvání soutěže vyberou zaměstnanci organizátora tři výherce, kteří ze všech soutěžících dle názoru zaměstnanců organizátora zaslanými fotografiemi a texty nejlépe (nejzajímavějším způsobem) vystihli název dané soutěžní kategorie. Výherci budou vybráni v pořadí od prvního po třetí místo.
 2. Soutěžní kategorie je následující „O nejkrásnější realizaci bazénu

Organizátor stanovil výhry pro výherce na prvních třech místech následovně:

 1. místo – poukázka na nákup zboží u společnosti Bazény relax s.r.o. ve výši 10 000 Kč slovy: (desettisíc korun českých) včetně DPH
 2. místo – poukázka na nákup zboží u společnosti Bazény relax s.r.o. ve výši 5 000 Kč (pěttisíc korun českých) včetně DPH
 3. místo – poukázka na nákup zboží u společnosti Bazény relax s.r.o. ve výši 3 000 Kč (třitisíce korun českých) včetně DPH

3. Každý soutěžící, který nebude ze soutěže vyřazen a nebude mezi prvními třemi výherci v žádné ze soutěžních kategorii, získává poukázku na nákup zboží u společnosti Bazény relax s.r.o. v hodnotě 250 Kč. Tato poukázka má platnost do 31. prosince 2020.

4. Výherní poukázky lze uplatnit na nákup zboží od organizátora vždy pouze v celé výši a nelze je směnit za peníze, a to ani v případné neuplatněné části.

IV. Předání výher

 1. Organizátor kontaktuje výherce prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.
 2. Výhru je nutné převzít nejpozději do 31.12.2020.
 3. Ceny předá organizátor výhercům po předchozí dohodě. Výherci jsou povinní prokázat organizátorovi při převzetí výhry svou totožnost, pokud je o to organizátor požádá. Pokud výherce odmítne prokázat svou totožnost nebo pokud si výhru nepřevezme do stanoveného data, jeho právo na výhru zaniká.

V. Souhlas soutěžících a práva k textům a fotografiím

 1. Zasláním fotografií s textem do soutěže soutěžící potvrzuje, že:

a) je autorem zaslaných fotografií a že tyto fotografie jsou původní,

b) zveřejněním fotografií s textem na propagačních materiálech organizátora nebo na internetových stránkách www.bazeny-relax.cz, či na jiných internetových stránkách organizátora (např. facebook) nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),

c) zveřejněním fotografií s textem na propagačních materiálech organizátora, nebo na internetových stránkách www.bazeny-relax.cz, či na jiných internetových stránkách organizátora (např. facebook) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,

d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografií s textem (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob, nebo nemovitostí) byly nejpozději ke dni zaslání fotografie organizátorovi uspokojeny,

e) osoby případně zobrazené na zaslaných fotografiích souhlasí s užitím těchto fotografií organizátorem v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

 1. Zasláním fotografií s textem do soutěže soutěžící uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití těchto fotografií a textu ke všem způsobům jejích užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Soutěžící nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografií je organizátor oprávněn užít fotografie a text vcelku nebo pouze částečně, nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byl text či fotografie soutěžícím zaslán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografií nebo textu, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (fotografie a text) upravovat a jinak měnit. Organizátor je oprávněn fotografii a text užít i bez označení autora.
 2. Okamžikem zapojení se do soutěže soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane výhercem soutěže byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či části obce) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace organizátora a jeho produktů.
 3. Okamžikem zapojení se soutěžícího do soutěže soutěžící uděluje organizátorovi svůj souhlas se zpracováním, zveřejněním a využitím svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa. Při zpracování osobních údajů dbá organizátor na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EN) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č.101/2000 Sb. , pro účely realizace této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje soutěžící na dobu neurčitou. Soutěžící má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
 4. Soutěžící zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje organizátorovi souhlas, aby e-mailovou adresu a další soutěžícím poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využil pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 2. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena. Žádný ze soutěžících nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Bazénové centrum

 • Experti plně k dispozici. Pro vás.
 • 15 bazénů k prohlédnutí a vyzkoušení.

Naplánujte si návštěvu

Nezávazná poptávka

 • V klidu nám napište po jakém bazénu toužíte
 • Nabídka do 2 pracovních dní

Poslat poptávku

Online schůzka

 • VIP péče v pohodlí vašeho domova
 • V den a čas, kdy se vám to hodí

Rezervovat termínZJISTĚTE VÍC V NAŠÍ PORADNĚ